BECA 2019/2020. SUPENDIDOS TODOS LOS PLAZOS DE ENTREGA

Alumnado - secretaria — 23 diciembre 2019

ATENCIÓ AIXÒ ES REFEREIX ALS TERMINIS ESTABLITS EN AQUESTES INSTRUCCIONS, NO ALS QUE HAJA ESTABLIT LA UNITAT DE BEQUES EN REFERÈNCIA A AL·LEGACIONS O QUALSEVOL ALTRE PROCEDIMENT

Amb la finalitat d’evitar desplaçaments a les entitats bancàries i a l’Administració de l’EASD València, tots els dies que estiguem en Estat d’Alerta, es consideraran inhàbils a efectes administratius. Per tant, els terminis establits en aquestes instruccions queden suspesos fins a un altre avís.

ATENCIÓN ESTO SE REFIERE A LOS PLAZOS ESTABLECIDOS EN ESTAS INSTRUCCIONES, NO A LOS QUE HAYA ESTABLECIDO LA UNITAT DE BEQUES EN REFERENCIA A ALEGACIONES O CUALQUIER OTRO PROCEDIMIENTO

Con el fin de evitar desplazamientos a las entidades bancarias y a la Administración de la EASD València, todos los días que estemos en Estado de Alerta, se considerarán inhábiles a efectos administrativos. Por tanto, los plazos establecidos en estas instrucciones quedan suspendidos hasta nuevo aviso.

Com tots els anys, publiquem unes senzilles instruccions per a l’alumnat sol·licitant de beca. Han de seguir-se de manera estricta per a evitar anul·lacions de matrícula. El primer concepte que hem de tindre clar és que en aquest procediment NO HI HA TERMINIS GENERALS; les concessions o denegacions no es fan al mateix temps, per tant, no podem posar terminis generals, cada sol·licitant de beca tindrà el seu termini particular. En general s’ha de comunicar qualsevol novetat administrativa a l’EASD València, ja que, si arriben els llistats del Ministeri i hi ha una discrepància entre la informació que disposa l’EASD València i la informació que ha proporcionat l’alumne/a, l’anul·lació de matrícula és automàtica. Repassarem els casos més freqüents i les instruccions que acompanyen a cada cas

1r CAS M’HAN CONCEDIT LA BECA. Heu de comunicar abans de 15 dies hàbils comptats a partir de la notificació la concessió de la beca a l’Administració de l’EASD València. Aquesta comunicació es pot fer de dues formes:

  • Enviant mail amb el corporatiu a secretaria@easdvalencia.com amb l’assumpte BECA POSITIVA (si es posa un altre assumpte NO ES TRAMITARÀ RES), en aquest mail s’adjuntarà l’imprés de la concessió (EN PDF, FOTOGRAFIES NO SERVEIXEN). Si no et responen NOTIFICACIÓ REBUDA , significa que alguna cosa no has fet bé o no has posat de manera correcta l’assumpte o bé no es pot obrir el pdf i no pots donar per entregada la resolució.
  • Acudint de manera personal a l’Administració de l’EASD València i entregar l’imprés de concessió.

RECORDA TENS 15 DIES HÀBILS COMPTATS DES DE LA DATA DE NOTIFICACIÓ DE LA CONCESSIÓ

2n CAS NO M’HAN CONCEDIT LA BECA: Heu de comunicar abans de 15 dies hàbils comptats a partir de la notificació la no concessió de la beca a l’Administració de l’EASD València. Aquesta comunicació es pot fer de dues formes:

  • Enviant mail amb el corporatiu a secretaria@easdvalencia.com amb l’assumpte BECA NEGATIVA (si es posa un altre assumpte NO ES TRAMITARÀ RES), en aquest mail s’adjuntarà l’imprés (EN PDF, FOTOGRAFIES NO SERVEIXEN). Si no et responen NOTIFICACIÓ REBUDA , significa que alguna cosa no has fet bé o no has posat de manera correcta l’assumpte o bé no es pot obrir el pdf i no pots donar per entregada la resolució.
  • Acudint de manera personal a l’Administració de l’EASD València i entregar l’imprés. En els pròximes dies us activaran la taxa i tindreu 15 dies hàbils, comptats a partir de l’activació per a pagar i entregar el resguard de les taxes segellades pel banc en l’Administració de l’EASD València.

RECORDA TENS 15 DIES HÀBILS COMPTATS DES DE LA DATA DE NOTIFICACIÓ PER A COMUNICAR LA NO CONCESSIÓ I ALTRES 15 DIES HÀBILS PER A PAGAR LA TAXA (comptats a partir de l’activació de la taxa).

3r CAS. NO M’HAN CONCEDIT LA BECA, PERÒ RECORRERÉ: Heu de comunicar abans de 15 dies hàbils comptats a partir de la notificació la no concessió de la beca i el vostre recurs a l’Administració de l’EASD València. (NOMÉS DE MANERA PRESENCIAL, per mail no és possible).Acudint de manera personal a l’Administració de l’EASD València i entregar l’imprés de notificació de la no concessió i una còpia del resguard del recurs engrapat.

RECORDA TENS 15 DIES HÀBILS COMPTATS DES DE LA DATA DE NOTIFICACIÓ.

4t CAS M’HAN CONCEDIT LA BECA PERÒ RECORRERÉ PERQUÈ ÉS MÉS BAIXA DEL QUE EM CORRESPON: La concessió de la beca, encara que siga menys del que enteneu hauria de correspondre, serveix per a estar exempt/a del pagament de taxes, per tant, el recurs si ho feu no tindríeu per què comunicar-lo a l’EASD València. Només heu de comunicar la concessió, seguint les instruccions i terminis del CAS 1r.

5é CAS. NO M’HAN COMUNICAT RES. De moment esperar. No oblides que has de consultar el mail que vas consignar en la petició ja que, una vegada comunicada la concessió o denegació, tens 15 dies hàbils per a comunicar a l’Administració de l’EASD València la novetat.

Como todos los años, publicamos unas sencillas instrucciones para el alumnado solicitante de beca. Deben seguirse de forma estricta para evitar anulaciones de matrícula. El primer concepto que debemos tener claro es que en este procedimiento NO HAY PLAZOS GENERALES; las concesiones o denegaciones no se hacen al mismo tiempo, por tanto, no podemos poner plazos generales, cada solicitante de beca tendrá su plazo particular. . En general se debe comunicar cualquier novedad administrativa a la EASD València, ya que, si llegan los listados del Ministerio y hay una discrepancia entre la información que dispone la EASD València y la información que ha proporcionado el alumno/a, la anulación de matrícula es automática. Vamos a repasar los casos más frecuentes y las instrucciones que acompañan a cada caso

1º ME HAN CONCEDIDO LA BECA. Debéis comunicar antes de 15 días hábiles contados a partir de la notificación la concesión de la beca a la Administración de la EASD València. Esta comunicación se puede hacer de dos formas: 

  • Enviando mail con el corporativo a secretaria@easdvalencia.com con el asunto BECA POSITIVA (si se pone otro asunto NO SE TRAMITARÁ NADA), en este mail se adjuntará el impreso de la concesión (EN PDF, FOTOGRAFÍAS NO SIRVEN). Si no te responden NOTIFICACIÓN RECIBIDA , significa que algo no has hecho bien o no has puesto de forma correcta el asunto o bien no se puede abrir el pdf y  no puedes dar por entregada la resolución.
  • Acudiendo de forma personal a la Administración de la EASD València y entregar el impreso de concesión.

RECUERDA TIENES 15 DÍAS HÁBILES CONTADOS DESDE LA FECHA DE NOTIFICACIÓN DE LA CONCESIÓN

2º NO ME HAN CONCEDIDO LA BECA: Debéis comunicar antes de 15 días hábiles contados a partir de la notificación la no concesión de la beca a la Administración de la EASD València. Esta comunicación se puede hacer de dos formas: 

  • Enviando mail con el corporativo a secretaria@easdvalencia.com con el asunto BECA NEGATIVA (si se pone otro asunto NO SE TRAMITARÁ NADA), en este mail se adjuntará el impreso  (EN PDF, FOTOGRAFÍAS NO SIRVEN). Si no te responden NOTIFICACIÓN RECIBIDA , significa que algo no has hecho bien o no has puesto de forma correcta el asunto o bien no se puede abrir el pdf y  no puedes dar por entregada la resolución.
  • Acudiendo de forma personal a la Administración de la EASD València y entregar el impreso.

En los próximas días os activarán la tasa y tendréis 15 días hábiles, contados a partir de la activación para pagar y entregar el resguardo de las tasas selladas por el banco en la Administración de la EASD València.

RECUERDA TIENES 15 DÍAS HÁBILES CONTADOS DESDE LA FECHA DE NOTIFICACIÓN PARA COMUNICAR LA NO CONCESIÓN Y OTROS 15 DÍAS HÁBILES PARA PAGAR LA TASA (contados a partir de la activación de la tasa).

3º NO ME HAN CONCEDIDO LA BECA, PERO VOY A RECURRIR: Debéis comunicar antes de 15 días hábiles contados a partir de la notificación la no concesión de la beca y vuestro recurso a la Administración de la EASD València. (SÓLO DE FORMA PRESENCIAL, por mail no es posible)

  • Acudiendo de forma personal a la Administración de la EASD València y entregar el impreso de notificación de la no concesión y una copia del resguardo del recurso grapado.

RECUERDA TIENES 15 DÍAS HÁBILES CONTADOS DESDE LA FECHA DE NOTIFICACIÓN.

CASO 4º ME HAN CONCEDIDO LA BECA PERO VOY A RECURRIR PORQUE ES MÁS BAJA DE LO QUE ME CORRESPONDE: La concesión de la beca, aunque sea menos de lo que entendéis debería corresponder, sirve para estar exento/a del pago de tasas, por tanto, el recurso si lo hacéis no tendríais por qué comunicarlo a la EASD València. Sólo debéis comunicar la concesión, siguiendo las instrucciones y plazos del CASO 1º.

5º CASO. NO ME HAN COMUNICADO NADA. De momento esperar. No olvides que debes consultar el mail que consignaste en la petición ya que, una vez comunicada la concesión o denegación, tienes 15 días hábiles para comunicar a la Administración de la EASD València la novedad.

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on LinkedInPin on Pinterest