INSTRUCCIONES BECA MINISTERIO. PLAZOS

Alumnado — 14 abril 2019

PLAZO PARA COMUNICAR A ADMINISTRACIÓN LA CONCESIÓN O NO DE LA BECA: 15 DÍAS HÁBILES DESDE LA NOTIFICACIÓN

TERMINI PER A COMUNICAR A ADMINISTRACIÓ LA CONCESSIÓ O NO DE LA BECA: 15 DIES HÀBILS DES DE LA NOTIFICACIÓ

Les beques les tramita Conselleria (Unitat de Beques) i les concedeix o no el Ministeri d’Educació, l’EASDV només intervé per a comunicar els alumnes que l’han demanada. Tenim la mateixa informació que vosaltres sobre les beques. Dit això us enviem les instruccions i el que heu de fer respecte a l’EASDV i les beques:

CAS 1, ME LA CONCEDEIXEN: Heu de portar la resolució impresa a l’Administració de l’EASDV com a màxim 15 dies després de la concesió.

CAS 2, NO ME LA CONCEDEIXEN: Heu de portar la resolució impresa a l’Administració de l’EASDV com a màxim 15 dies després de la no concessió. Llavors us activaran les taxes perquè pugueu pagar-les. ATENCIÓ, no comunicar la no concessió de la beca, comporta l’anul·lació automàtica de la matrícula una vegada es reben els llistats d’alumnes  becades. Sense avisar.

CAS 3, NO ME LA CONCEDEIXEN PERÒ RECORRERÉ: heu de porta la resolució impresa a l’Administració de l’EASDV, a més engrapat una còpia del recurs. Quan resolguen el recurs, tant si és positiu com a negatiu heu de portar-ho imprés a Administració. Si recorreu i no diuen res, per l’experiència d’altres anys, significa silenci negatiu (és a dir que no), llavors ens ho comunicaran a nosaltres i nosaltres us avisarem perquè pagueu les taxes) .

CAS 4 HE DEMANAT BECA I NO M’HAN DIT NI QUE SÍ NI QUE NO ( Moment actual per a tots i totes) Simplement esperar i estar atent i atenta a la resolució per a complir en el termini establit en les instruccions que us hem donat.

Per a evitar anul·lacions de matrícula, estigueu atents i atentes als terminis (15 DIES HÀBILS DES DE LA DATA DE LA NOTIFICACIÓ), perquè una vegada responen les coses es precipiten. Gràcies

Las becas las tramita Conselleria (Unitat de Beques) y las concede o no el Ministerio de Educación, la EASDV sólo interviene para comunicar los alumnos que la han pedido. Tenemos la misma información que vosotros sobre las becas. Dicho ello os enviamos las instrucciones y lo que debéis hacer respecto a la EASDV y las becas:                                                                                                                                                       

CASO 1, ME LA CONCEDEN: Debéis llevar la resolución impresa a la Administración de la EASDV como máximo 15 días después de la concesion.                                                                                                                                                 

CASO 2, NO ME LA CONCEDEN: Debéis llevar la resolución impresa a la Administración de la EASDV como máximo 15 días después de la no concesión. Entonces os activarán las tasas para que podáis pagarlas. ATENCIÓN, no comunicar la no concesión de la beca, conlleva la anulación automática de la matrícula una vez se reciban los listados de alumnos y alumnas becadas. Sin avisar.                                                                                                                                                           

CASO 3, NO ME LA CONCEDEN PERO VOY A RECURRIR: Debéis lleva la resolución impresa a la Administración de la EASDV, además grapado una copia del recurso. Cuando resuelvan el recurso, tanto si es positivo como negativo debéis llevarlo impreso a Administración. Si recurrís y no dicen nada, por la experiencia de otros años, significa silencio negativo (es decir que no), entonces nos lo comunicarán a nosotros y nosotros os avisaremos para que paguéis las tasas).                                                                                                                                                                                         

CASO 4 HE PEDIDO BECA Y NO ME HAN DICHO NI QUE SÍ NI QUE NO ( Momento actual para todos y todas) Simplemente esperar y estar atento y atenta a la resolución para cumplir en el plazo establecido las instrucciones que os hemos dado.                                                                                                                                                                                     

Para evitar anulaciones de matrícula, estad atentos y atentas a los plazos (15 DÍAS HÁBILES DESDE LA FECHA DE LA NOTIFICACIÓN), porque una vez responden las cosas se precipitan. Gracias

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on LinkedInPin on Pinterest