OBLIGACIONES DEL ALUMNADO QUE PIDE BECA

Alumnado - secretaria — 21 octubre 2019

És molt important tindre en compte unes senzilles instruccions que són d’obligat compliment per a l’alumnat que ha demanat la beca MEC per al curs 2019/20. El seu incompliment o oblit pot comportar greus conseqüències en forma d’anul·lació de matrícula. Tingueu en compte que moltes beques solen vindre amb el primer semestre vençut i per tant, amb qualificacions ja introduïdes que es perdrien en cas d’anul·lació. Per favor llegiu amb atenció les instruccions i compliu els terminis que; en cas de dubte, consulteu sempre amb secretaria o administració. Veurem possibles casos pràctics i el que heu de fer:

1r M’HAN CONCEDIT LA BECA: En el termini de 15 dies hàbils des de la notificació positiva, heu de portar a a Administració copia de la concessió. En cas de notificació positiva però encara així, penseu recórrer per considerar la quantia concedida no concorde, aqueix recurs no interessa documentalment a l’EASD València, ja que la concessió, siga com siga, comporta el pagament de la matrícula.

2n NO M’HAN CONCEDIT LA BECA: En el termini de 15 dies hàbils des de la notificació negativa, heu de portar a Administració copia de la no concessió. Us donaran 15 dies hàbils més per al pagament de les taxes i el lliurament en administració de la còpia de la taxa segellada pel banc.

3r NO M’HAN CONCEDIT LA BECA PERÒ VULL RECÓRRER: En el termini de 15 dies hàbils des de la notificació negativa, heu de portar a Administració copia de la concessió negativa i còpia del recurs segellat per la unitat de beques. En cas de rebre una segona negativa, heu de comunicar-ho a Administració en el termini de 15 dies hàbils des de la segona no concessió, entregant la no concessió definitiva, perquè s’activen les taxes i pagueu la matrícula. Us donaran un termini de 15 dies hàbils més per a pagar i entregar les taxes segellades pel banc en Administració. La matricula s’ha de pagar independentment de si voleu posar un segon recurs, si al final es concedira la beca, us retornarien l’import de la matrícula mitjançant el tràmit «Devolució de Taxes Indegudes» que es tramita en Administració.

Com veieu és molt senzill, sobretot i en general, heu de tindre dos conceptes molt clars, qualsevol novetat administrativa que em comuniquen des de beques, he de comunicar-la al seu torn a Administració de l’EASD València i que els terminis per a aquesta comunicació són 15 dies hàbils, que com sabeu són dies de treball, és a dir, no compten ni festius, ni caps de setmana. És molt important que seguiu de manera estricta els terminis, perquè en cas de no comunicació, l’anul·lació de matrícula és automàtica.

—————————————————————————————————————————————–

Es muy importante tener en cuenta unas sencillas instrucciones que son de obligado cumplimiento para el alumnado que ha pedido la beca MEC para el curso 2019/20. Su incumplimiento u olvido puede comportar graves consecuencias en forma de anulación de matrícula. Tened en cuenta que muchas becas suelen venir con el primer semestre vencido y por tanto, con calificaciones ya introducidas que se perderían en caso de anulación. Por favor leed con atención las instrucciones y cumplid los plazos;  en caso de duda, consultad siempre con secretaría o administración. Vamos a ver posibles casos prácticos y lo que debéis hacer:

1º ME HAN CONCEDIDO LA BECA: En el plazo de 15 días hábiles desde la notificación positiva, debéis llevar a a Administración copia de la concesión. En caso de notificación positiva pero aún así, pensáis recurrir por considerar la cuantía concedida no acorde, ese recurso no interesa documentalmente a la EASD València, ya que la concesión, sea cual sea, comporta el pago de la matrícula.

2º NO ME HAN CONCEDIDO LA BECA: En el plazo de 15 días hábiles desde la notificación negativa, debéis llevar a Administración copia de la no concesión. Os darán 15 días hábiles más para el pago de las tasas y la entrega en administración de la copia de la tasa sellada por el banco.

3º NO ME HAN CONCEDIDO LA BECA Y VOY A RECURRIR: En el plazo de 15 días hábiles desde la notificación negativa, debéis llevar a Administración copia de la concesión negativa y copia del recurso sellado por la unidad de becas. En caso de recibir una segunda negativa, debéis comunicarlo a Administración en el plazo de 15 días hábiles desde la segunda no concesión, entregando la no concesión definitiva, para que se activen las tasas y paguéis la matrícula. Os darán un plazo de 15 días hábiles para pagar y entregar las tasas selladas por el banco en Administración. La matricula se tiene que pagar independientemente de si queréis poner un segundo recurso, si al final se concediera la beca, os devolverían el importe de la matrícula mediante el trámite «Devolución de Tasas Indebidas» que se tramita en Administración.

Como veis es muy sencillo, sobre todo y en general, debéis tener dos conceptos muy claros, cualquier novedad administrativa que me comuniquen desde becas, he de comunicarla a su vez a Administración de la EASD València y que los plazos para esta comunicación son 15 días hábiles, que como sabéis son días de trabajo, es decir, no cuentan ni festivos, ni fines de semana. Es muy importante que sigáis de forma estricta los plazos, porque en caso de no comunicación, la anulación de matrícula es automática.   

 

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on LinkedInPin on Pinterest