PARTICIPA EN LA GESTIÓN DEL CENTRO

Alumnado - secretaria - Sin categoría — 06 noviembre 2020

 

PUBLICADA LA LLISTA DEFINITIVA DE CANDIDATES/TS

BEATRIZ SEBASTIÁN VILA
FRANCISCO SOTO MORALES
MARÍA ALBERT GARCÍA
SARA GÁMEZ GARCÍA

El dia 30 a partir de les 00.01 i fins a les 23.59, podeu votar de manera telemàtica a 3 de vostres candidates/t (recordeu només tres) . Rebreu en el vostre correu corporatiu un enllaç, per a emetre el vostre vot, només heu de punxar i seleccionar a tres opcions (tres opcions per vot, repetim). Lògicament, només podreu votar una vegada i el vot està restringit al domini @easdvalencia.com. La Junta Electoral i el Secretari del centre, custodien sota signatura de clàusula de confidencialitat el cens que emet vot. Recordeu és molt important la vostra participació activa en el màxim òrgan col·legiat de govern del centre.

PUBLICADA LA LISTA DEFINITIVA DE CANDIDATAS/OS

BEATRIZ SEBASTIÁN VILA
FRANCISCO SOTO MORALES
MARÍA ALBERT GARCÍA
SARA GÁMEZ GARCÍA

El día 30 a partir de las 00:01 y hasta las 23:59, podéis votar de forma telemática a 3 de vuestras/o candidatas/o (recordad sólo tres) .Recibiréis en vuestro correo corporativo un enlace, para emitir vuestro voto, sólo tenéis que pinchar y seleccionar a tres opciones (tres opciones por voto, repetimos). Lógicamente solo podréis votar una vez y el voto está restringido al dominio @easdvalencia.com. La Junta Electoral y el Secretario del centro, custodian bajo firma de cláusula de confidencialidad el censo que emite voto. Recordad es muy importante vuestra participación activa en el máximo órgano colegiado de gobierno del centro.

 

Estimades i estimats alumnes. El dia 30 de novembre se celebren ELECCIONS Al CONSELL DE CENTRE. El consell de centre és el màxim òrgan de gestió administrativa i acadèmica del centre. Els seus membres es trien de forma directa entre la comunitat educativa de l’EASD València. El Consell de Centre, està compost per:

1 Representant del Personal d’Administració i Serveis (PAS)
4 Representants del professorat
4 Representants de l’alumnat
Secretari del centre ( amb veu, però sense vot)
Directora del centre que actua com a Presidenta del Consell.

Tres representants d’alumnat seràn renovats en aquestes eleccions i el/la candidat/a que quede quart, s’incorporarà en novembre de 2021, en acabar el mandat d’un representant actual. Per tant, són eleccions molt importants. És una ocasió única per implicar-se en la gestió del centre i defensar els interessos de l’alumnat. Les competències del Consell són:

1.- Supervisió del pressupost de funcionament del centre, així com la rendició de comptes del Secretari quant a la comptabilitat semestral i anual.

2.- Capacitat de renovació i reforma del catàleg de Drets i Deures de la comunitat Educativa. A més el Comitè de Règim Intern, amb capacitat sancionadora, està compost per membres del Consell.

3.- Revisa el procés d’elecció de la direcció de l’EASDV.

4,.- El Consell és el principal grup d’interès del Sistema Intern de Gestió de Qualitat.

5.- Coneix, resol i modula, qualsevol qüestió en relació amb l’administració i gestió del centre.

6.- Aprova o denega, qualsevol despesa superior a 1800 euros.

Aquests són, en resum, les seues atribucions. Per tant és molt important vostra participació pel que fa a la votació i, sobretot , la participació directa presentant-se per ser triats o triades consellers o conselleres.

La Junta Electoral ja està constituïda, formada per a una professora, la directora, un alumne/a (triada per sorteig d’entre els 2000 alumnes) i un PAS. Ja s’ha aprovat el cens dels alumnes. Des de la Secretaria de l’EASD València, us informarem de forma detallada conforme s’acoste la data de la votació. Ara simplement, reiterar la necessitat de la vostra participació. Si vols canviar coses, participa de forma directa en la gestió del centre.

El format de votació serà no presencial per a evitar desplaçaments, reunions, etc. S’està determinant el format del vot no presencial perquè tinga totes les garanties.

Qualsevol alumne/a pot ser elegit i elegir conseller. Si vols presentar-te a conseller/a, només has d’imprimir i emplenar el document.

FORMULARIO CANDIDATURA. | pdf | 60.4 KiB

i enviar-lo a través del teu correu corporatiu a secretaria@easdvalencia.com, amb l’assumpte CANDIDATURA. El termini per a enviament de candidatures és des de hui, fins al 20 de novembre.

 

Estimados y estimadas alumnos y alumnas. El día 30 de noviembre se celebran ELECCIONES AL CONSEJO DE CENTRO. El consejo de centro es el máximo órgano de gestión administrativa y académica del centro. Sus miembros se eligen de forma directa entre la comunidad educativa de la EASD València. El Consejo de Centro, está compuesto por:

1 Representante del Personal de Administración y Servicios
4 Representantes del profesorado
4 Representantes del alumnado
Secretario del centro ( con voz, pero sin voto)
Directora del centro que actúa como Presidenta del Consejo.

Tres representantes del Consejo serán renovados y el candidato/a que quede cuarto, se incorporará al Consejo en noviembre de 2021, al terminar su mandato un consejero/a actual. Son, por tanto, elecciones muy importantes.. Es una ocasión única para implicarse en la gestión del centro y defender los intereses del alumnado. Las competencias del Consejo entre otras son:

1.- Supervisión del presupuesto de funcionamiento del centro, así como la rendición de cuentas del Secretario en cuanto a la contabilidad semestral y anual.

2.- Capacidad de renovación y reforma del catálogo de Derechos y Deberes de la comunidad Educativa. Además el Comité de Régimen Interno, con capacidad sancionadora, está compuesto por miembros del Consejo.

3.- Revisa el proceso de elección de cargos directivos de la EASDV.

4,.- El Consejo es el principal grupo de interés del Sistema Interno de Gestión de Calidad.

5.- Conoce, resuelve y modula, cualquier cuestión en relación con la administración y gestión del centro.

6.- Aprueba o deniega, cualquier gasto que supere los 1800 euros.

Estos son, en resumen sus atribuciones. Por tanto es muy importante vuestra participación en lo que se refiere a la votación y, sobre todo , la participación directa presentándose para ser elegidos o elegidas consejeros o consejeras.

La Junta Electoral ya está constituida, formada para una profesora, la directora, una alumna (elegida por sorteo de entre los 2000 alumnos) y un PAS. Ya se ha aprobado el censo de los alumnos y alumnas y los demás colectivos. Desde la Secretaría de la EASDV, os informaremos de forma pormenorizada conforme se vaya acercando la fecha de la votación. Ahora simplemente, reiterar la necesidad de vuestra participación. Si quieres cambiar cosas, participa de forma directa en la gestión del centro.

El formato de votación será no presencial para evitar desplazamientos, reuniones, etc. Se está determinando el formato del voto no presencial para que tenga todas las garantías.

Cualquier alumno/a puede ser elegido y elegir consejero. Si quieres presentarte a consejero/a, sólo tienes que imprimir y rellenar el documento

FORMULARIO CANDIDATURA. | pdf | 60.4 KiB

y enviarlo a través de tu correo corporativo a secretaria@easdvalencia.com, con el asunto CANDIDATURA. El plazo para envío de candidaturas es desde hoy, hasta el 20 de noviembre

 

 

 

 

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on LinkedInPin on Pinterest