Prueba Específica de Acceso

MATRICULACIÓ 27, 28 Y 31, segons lloc en llista. El lloc en llista vindrà determinat per la nota de la prova d’accés. Lliurament de documentació fins el 30 de septembre

Llista amb el día i hora de matriculació de l’alumnat de prova d’accés AVÍS, LA INCLUSIÓ EN LA LLISTA NO IMPLICA L’OBTENCIÓ DE PLAZA, DEPENENT DE LA NOTA OBTINGUDA ES PODRÀ SELECCIONAR ESPECIALITAT. EXISTEIX LA POSSIBILITAT QUE PUGA SER IMPOSSIBLE MATRICULAR-SE EN QUALSEVOL ESPECIALITAT

Lista con el día y hora de matriculación del alumando de prueba de acceso AVISO, LA INCLUSIÓN EN LA LISTA NO IMPLICA LA OBTENCIÓN DE PLAZA, DEPENDIENDO DE LA NOTA OBTENIDA SE PODRÁ SELECCIONAR ESPECIALIDAD. EXISTE LA POSIBILIDAD DE QUE PUEDA SER IMPOSIBLE MATRICULARSE EN CUALQUIER ESPECIALIDAD

El termini de matriculació d’alumnat amb prova d’accés aprovada ha finalitzat. La documentació ha de ser lliurada a l’administració de l’EASDV fins el 30 de septembre (horari d’administració en septembre 09:00 a 13:00)

INSTRUCCIONS DE MATRICULACIÓ ONLINE: El següent PDF explica de forma gràfica l’operativa de la nostra plataforma de matriculació

INSTRUCCIONES DE MATRICULACIÓN ONLINE: El siguiente PDF explica de forma gráfica la operativa de nuestra plataforma de matriculación

INSTRUCCIONES NUEVO ALUMNADO | pdf | 423.9 KiB

LLISTA D’ESPERA

Les persones amb aprovat en la prova d’accés i que no han obtingut plaça en cap especialitat, quedaran incloses el la llista d’espera per tal d’ocupar places que queden vacants. La llista estarà activa fins al final d’octubre i és publicarà en aquesta mateixa pàgina. Quant és produïsca la vacant, secretaria de l’EASDV es posarà en contacte amb la persona afectada de la llista.