Unitat d’Igualtat

Què és la Unitat d’Igualtat?

La Unitat d’igualtat de l’EASD València es crea en 2021 amb l’objectiu essencial de fer efectiu el dret d’igualtat entre dones i homes i el ferm propòsit d’evitar la ceguesa de gènere en la docència, la recerca i la praxi del disseny.

Com a Escola de disseny, tenim la responsabilitat de transmetre valors per a contribuir a la configuració d’una societat tolerant i igualitària. Amb un enfocament transversal de docència amb perspectiva de gènere, formem persones dotades d’una visió crítica que rebutja la creació de dissenys sexistes en la seua pràctica professional.
Mitjançant accions positives i polítiques d’igualtat, treballem per consolidar una cultura d’igualtat i tolerància a la nostra Escola.

Eixos principals de la Unitat d’Igualtat de l’EASD València

 1. Foment d’una cultura d’igualtat
 2. Docència, recerca, innovació i transferència de coneixements amb perspectiva de gènere.
 3. Comunicació no sexista i utilització de llenguatges inclusius (textual i audiovisual) en la comunicació interna i externa.
 4. Igualtat d’oportunitats en l’accés al treball i la promoció professional. Participació i representació paritàries
 5. Aconseguir que l’Escola siga un centre educatiu lliure de violència masclista, assetjament sexual,  discriminació i assejament per motius de gènere, orientació o identidad de gènere.

Equip de la Unitat d’igualtat.

 • Ana Isabel Andreu Hernández
  Docent d’Audiovisuals
 • Tonuca Belloch Burguera
  Docent de Disseny de Moda
 • Ana Pastor Campos
  Coordinadora d’Igualtat de l’EASD València
  Docent de Disseny gràfic
 • Rosa Sáez Salvador
  Docent d’Audiovisuals

¿Qué es la Unitat d’Igualtat?

La Unidad de igualdad de la EASD València se crea en 2021 con el objetivo esencial de hacer efectivo el derecho de igualdad entre mujeres y hombres y el firme propósito de evitar la ceguera de género en la docencia, la investigación y la praxis del diseño.

Como Escuela de diseño, tenemos la responsabilidad de transmitir valores para contribuir a la configuración de una sociedad tolerante e igualitaria. Con un enfoque transversal de docencia con perspectiva de género, formamos personas dotadas de una visión crítica que rechaza la creación de diseños sexistas en su práctica profesional.

Mediante acciones positivas y políticas de igualdad, trabajamos por consolidar una cultura de igualdad y tolerancia en nuestra Escuela.

Ejes principales de la U.I. de la EASD València

 1. Fomento de una cultura de igualdad
 2. Docencia, investigación, innovación y transferencia de conocimientos con perspectiva de género
 3. Comunicación no sexista y utilización de lenguajes inclusivos (textual y audiovisual) en la comunicación interna y externa
 4. Igualdad de oportunidades en el acceso al trabajo y la promoción profesional. Participación y representación paritarias
 5. Conseguir que la Escuela sea un centro educativo libre de violencia machista, acoso sexual, discriminación y acoso por motivos de género, orientación o identidad de género.

Equipo de la U.I.

 • Ana Isabel Andreu Hernández
  Docente de Audiovisuales
 • Tonuca Belloch Burguera
  Docente de Diseño de Moda
 • Ana Pastor Campos
  Coordinadora de Igualdad de la EASD València
  Docente de Diseño Gráfico
 • Rosa Sáez Salvador
  Docente de Audiovisuales