TAQUILLES 2022/23

Alumnado - Estudios — 20 septiembre 2022

A partir del 6 d’octubre

ALUMNAT DE NOU ACCÉS

Si necessites una taquilla en la seu Velluters i Vivers, has de seguir el següent procediment

1r Acudir amb el teu DNI a l’Administració de l’EASD València de 9 a 13, de dilluns a divendres a partir del 6 d’octubre

2n Entregar una fiança de 20 euros (que serà retornada quan acabes dins de 4 anys o quan estimes convenient abandonar la taquilla i entregar la clau).

3r Entregar emplenada aquesta sol·licitud

ALUMNAT MATRICULAT EN 2018 O ABANS (si el teu número d’expedient finalitza en 18 o menys)

Si tens taquilla i et vas matricular en 2018 o abans, el teu contracte ha vençut. Per tant, si vols continuar gaudint de la taquilla:

1r Acudir amb el teu DNI o carnet del centre a l’Administració de l’EASD València de 9 a 13, de dilluns a divendres a partir del 6 d’octubre, fins a 28 d’octubre (no fa falta que entregues la fiança de nou).

ATENCIÓ: EN CAS DE NO RENOVAR, EL 28 D’OCTUBRE, S’ENTENDRÀ ABANDONADA LA TAQUILLA I ES PROCEDIRÀ A LA SEUA OBERTURA, BUIDATGE I CANVI DE PANY. EN AQUEST CAS S’UTILITZARÀ LA FIANÇA DE 20 EUROS PER Al CANVI DE PANY, PERDENT EN AQUEST MOMENT LA FIANÇA DEPOSITADA

A partir del 6 de octubre

ALUMNADO DE NUEVO ACCESO

Si necesitas una taquilla en la sede Velluters, debes seguir el siguiente procedimiento

1º Acudir con tu DNI a la Administración de la EASD València de 9 a 13, de lunes a viernes a partir del 6 de octubre

2º Entregar una fianza de 20 euros (que será devuelta cuando termines dentro de 4 años o cuando estimes conveniente abandonar la taquilla y entregar la llave).

3º Entregar rellenada esta solicitud 

ALUMNADO MATRICULADO EN 2018 O ANTES (si tu número final de expediente es 18 o menos)

Si tienes taquilla y te matriculaste en 2018 o antes , tu contrato ha vencido. Por tanto si quieres seguir disfrutando de la taquilla:

1º Acudir con tu DNI o carnet del centro a la Administración de la EASD València de 9 a 13, de lunes a viernes a partir del 6 de octubre,  hasta 28 de OCTUBRE   (no hace falta que entregues la fianza de nuevo).

ATENCIÓN: EN CASO DE NO RENOVAR, EL 28 DE OCTUBRE, SE ENTENDERÁ ABANDONADA LA TAQUILLA Y SE PROCEDERÁ A SU APERTURA, VACIADO Y CAMBIO DE CERRADURA. EN ESTE CASO SE UTILIZARÁ LA FIANZA DE 20 EUROS PARA EL CAMBIO DE CERRADURA, PERDIENDO EN ESTE MOMENTO LA FIANZA DEPOSITADA

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on LinkedInPin on Pinterest