DOCENCIA ON LINE

Alumnado — 19 marzo 2020
ordinador personal

Dilluns vinent 23 de març és dia lectiu, i malgrat la situació que estem vivint i d’haver-se decretat la suspensió indefinida de la docència presencial, en la mesura de les nostres possibilitats hem de contribuir a normalitzar la situació. Per a això, amb el vostre treball podeu fer la vostra millor aportació: crear i dissenyar.

Des de Conselleria s’han fixat criteris i s’han donat instruccions als centres, que en el nostre cas es concreten en:

  • Docència: Pel que fa als horaris, es mantenen les rutines. Tant alumnes com professorat desenvoluparan els horaris establerts per al 2n semestre, de tal manera que es realitzaran connexions docent-estudiant en les franges de docència fixades als horaris del Centre. Les sessions podran dur-se a terme mitjançant diferents plataformes (Moodle, Meet Hangouts, etc…) i els professors/es realitzaran informes de seguiment d’assistència i seguiment de l’alumnat.

Si es plantegen videoconferències online i no s’assisteix, hi quedarà constància. Això podria suposar una falta d’assistència, igual que en una classe presencial.

  • Proves d’Avaluació: No se sap fins quan es prolongarà aquesta situació de docència «a distància». S’adaptaran les proves previstes a les circumstàncies en les quals estem. El professorat compta amb eines per a poder realitzar proves online, i us informarà convenientment sobre la seua realització.
  • Tutories: Es duran a terme de manera remota mitjançant videoconferències programades en les hores indicades en els horaris del professorat o tal com cada docent us indique.
  • Correus electrònics: Ara més que mai, és una eina de comunicació molt útil. Els vostres professors/es, es comprometen a respondre el més aviat possible a les consultes que es realitzen per aquest mitjà.
  • Disponibilitat tècnica: Les eines que s’utilitzaran seran accessibles des de qualsevol plataforma (PC, *Mac, Tauleta android i Mòbil android i *iOS). No obstant això, si algun/a de vosaltres no té accés a aquestes plataformes, que ho comunique als professors/es per a buscar una solució alternativa.

Per a acabar, tan sols donar-vos molts ànims per a enfrontar el repte que suposa aquest canvi de paradigma que ens ha tocat viure. Siguem flexibles, positius i pacients, de segur que aprendrem alguna cosa nova de tot això.

 

El próximo lunes 23 de marzo es día lectivo, y a pesar de la situación que estamos viviendo y de haberse decretado la suspensión indefinida de la docencia presencial, en la medida de nuestras posibilidades debemos contribuir a normalizar la situación. Para ello, con vuestro trabajo podéis aportar un pequeño grano de arena haciendo lo que mejor sabéis hacer: crear y diseñar

Desde Conselleria se han fijado criterios y se han dado instrucciones a los centros, que en nuestro casos se concretan en:

  • Docencia: Se mantienen las rutinas en cuanto a los horarios. Tanto el alumnado como el profesorado desarrollarán los horarios establecidos para el 2º semestre, de tal modo que se realizarán conexiones docente-estudiante en las franjas de docencia fijadas en los horarios del Centro. Las sesiones podrán llevarse a cabo mediante distintas plataformas (Moodle, Meet Hangouts, etc…)., y los profesores/as realizarán informes de seguimiento que reflejarán la asistencia y el seguimiento del alumnado.

Si se plantean videoconferencias online y no se asiste, queda constancia y podría quedar reflejado como una falta de asistencia, al igual que en una clase presencial.

  • Pruebas de Evaluación: No se sabe hasta cuando se prolongará esta situación de docencia «a distancia». Se adaptarán las pruebas previstas a las circunstancias en las que estamos. El profesorado cuenta con herramientas para poder realizar pruebas online y os informará convenientemente sobre cómo se realizarán.
  • Tutorías: Se llevarán a cabo de forma remota mediante videoconferencias programadas en las  horas indicadas en los horarios del profesorado o por el modo que cada docente os indique por considerar más oportuno en cada caso.
  • Correos electrónicos: Ahora más que nunca, es una herramienta de comunicación muy útil. Vuestros profesores/as, se comprometen a responder lo antes posible a las consultas que se realicen por este medio.
  • Disponibilidad técnica: Las herramientas que se van a utilizar serán accesibles desde cualquier plataforma (PC, Mac, Tablet android y Móvil android e iOS). No obstante, si alguno/a de vosotros/as no tiene acceso a estas plataformas, que lo comunique a los profesores/as para buscar una solución alternativa.

Para terminar, tan sólo daros muchos ánimos para enfrentar el reto que supone este cambio de paradigma que nos ha tocado vivir. Seamos flexibles, positivos y pacientes, seguro que aprenderemos algo nuevo de todo ello.

 

 
Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on LinkedInPin on Pinterest