ELECCIONES CONSEJO DE CENTRO EASD València

Alumnado - Estudios - secretaria — 11 diciembre 2023
Al no haberse presentado reclamación, se elevan a DEFINITIVAS las siguientes candidaturas
CANDIDATURAS DEFINITIVAS ALUMNADO
 
HERNÁNDEZ MONFERRER, CANDELA
GIL UIT DEN BOGAARD, LUCÍA MARÍA
LLOPIS MORENO. BRUNO
CANDIDATURAS DEFINITIVAS PROFESORADO
ALBIOL EDO, GENOVEVA
AVENDAÑO CABALLERO, RUBEN
BELLOD ORTUÑO, GUILLERMO
IZQUIERDO GARAY, JUAN CARLOS
MARTÍNEZ GREGORI, CARMEN
SÁNCHEZ CARDETE, MARTA LETICIA
CANDIDATURAS DEFNITIVAS PAS
ZORNOZA GUTIÉRREZ, PILAR
Com ja us informem en anteriors correus i en compliment de la Resolució de 20 de novembre de 2023 de la Direcció de l’ISEACV, sobre eleccions a consells de centre dels centres superiors d’ensenyaments artístics de la Comunitat Valenciana, us informem que DEL 5 AL 18 DE DESEMBRE de 2023, s’obri el període de presentació de candidatures per a les eleccions de l’1 de febrer al Consell de Centre.
Qui vulga optar a ser conseller o consellera de centre, haurà d’emplenar el document (hi ha tres un per a PAS, un altre per a alumnat i un altre per a professorat) i entregar en el termini establit en la finestreta de la Secretaria de l’EASD València la presentació de la seua candidatura. Finalitzat el termini, la secretaria de l’EASD València, es posarà en contacte els candidats i candidates per a transmetre’ls instruccions específiques referents a la seua candidatura.
 
El dia 20 de desembre publicarem la llista provisional de candidatures als sectors interessats i s’obrirà un període de reclamacions. Es publicaran les candidatures definitives el 15 de gener. Publicarem també instruccions per a la votació telemàtica i anticipada amb sobre tancat.
 
Simplement animar a la participació activa com a candidats i candidates. Si teniu qualsevol dubte o pregunta, per favor, contacteu amb secretaria@easdvalencia.com
 

A continuació un xicotet resum de les actuacions i el calendari.

1r  29 de novembre. Sorteig de la composició de la Junta Electoral que es constituirà el pròxim 4 de desembre. Ens posarem en contacte amb els «agraciats/des» en les pròximes hores.

2n La Junta Electoral obri el termini d’admissió de candidatures. Aquest termini ha de fixar-se entre el 5 de desembre i 18 de desembre. Es pot utilitzar tota aquesta franja temporal per a això.

3r 20 de desembre. Publicació llista provisional de candidatures i obertura de període de reclamacions fins al 9 de gener.

4t 15 de gener publicació de candidatures definitives

5é S’obri un termini per a entregar vot en sobre tancat (professorat, PAS i alumnat), així com vota a través de correu corporatiu (alumnat), fins al 26 de gener. Sobre aquest nou sistema de vot arbitrat per l’ISEACV, s’enviaran instruccions precises el mes de gener. En resum: vot en sobre Alumnat, Professorat i PAS. Vot mitjançant correu corporatiu només Alumnat. DEL 15 AL 26 DE GENER. Aquests vots s’entregaran a la Junta Electoral quan es constituïsca la mesa electoral.

6é ELECCIONS l’1 de febrer de 2024. Mitjançant urna tradicional. Hauran tres urnes, una per a professorat, una altra per a alumnat i una altra per a PAS.

El Consell de Centre de l’EASD València es renovarà de manera completa l’1 de febrer de 2024. Es triaran els següents consellers o conselleres:

4 Representants del professorat

4 Representants de l’alumnat

1 Representant de Persona d’Administració i Serveis

El Consell de Centre de l’EASD València, a més, està compost per la directora i el secretari (amb veu i sense vot).

Mancant el desenvolupament del ROF. Segons l’Article l’Article 127 de la Llei orgànica 3/2020, de 29 de desembre, per la qual es modifica la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d’Educació. El Consell de Centre tindrà les següents competències:

 

a) Aprovar i avaluar els projectes i les normes als quals es refereix el capítol II del títol V de la present Llei https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=boe-a-2020-17264 .

b) Aprovar i avaluar la programació general anual del centre, sense perjudici de les competències del Claustre del professorat en relació amb la planificació i organització docent.

c) Conéixer les candidatures a la direcció i els projectes de direcció presentats pels candidats.

d) Participar en la selecció del director o directora del centre en els termes que la present Llei estableix. Ser informat del nomenament i cessament dels altres membres de l’equip directiu. Si és el cas, previ acord dels seus membres, adoptat per majoria de dos terços, proposar la revocació del nomenament del director o directora.

e) Decidir sobre l’admissió de l’alumnat amb subjecció al que s’estableix en aquesta Llei i disposicions que la desenvolupen.

f) Impulsar l’adopció i seguiment de mesures educatives que fomenten el reconeixement i protecció dels drets de la joventut.

g) Proposar mesures i iniciatives que afavorisquen els estils de vida saludable, la convivència en el centre, la igualtat efectiva de dones i homes, la no discriminació, la prevenció de l’assetjament i de la violència de gènere i la resolució pacífica de conflictes en tots els àmbits de la vida personal, familiar i social.

h) Conéixer les conductes contràries a la convivència i l’aplicació de les mesures educatives, de mediació i correctores vetlant perquè s’ajusten a la normativa vigent. Quan les mesures correctores adoptades pel director o directora corresponguen a conductes de l’alumnat que perjudiquen greument la convivència del centre, el Consell de Centre, a instàncies de l’alumnat, podrà revisar la decisió adoptada i proposar, si és el cas, les mesures oportunes.

i) Promoure progressivament la conservació i renovació de les instal·lacions i equip escolar per a la millora de la qualitat i la sostenibilitat i aprovar l’obtenció de recursos complementaris d’acord amb el que s’estableix en l’article 122.3.

j) Fixar les directrius per a la col·laboració, amb finalitats educatius i culturals, amb les Administracions locals i amb altres centres, entitats i organismes.

k) Analitzar i valorar el funcionament general del centre, l’evolució del rendiment escolar i els resultats de les avaluacions internes i externes en les quals participe el centre.

l) Elaborar propostes i informes, a iniciativa pròpia o a petició de l’Administració competent, sobre el funcionament del centre i la millora de la qualitat de la gestió, així com sobre aquells altres aspectes relacionats amb la qualitat d’aquesta.

m) Aprovar el projecte de pressupost del centre.

n) Qualssevol altres que li siguen atribuïdes per l’Administració educativa.

 
 
Como ya os informamos en anteriores correos y en cumplimiento de la Resolución de 20 de noviembre de 2023 de la Dirección del ISEACV, sobre elecciones a consejos de centro de los centros superiores de enseñanzas artísticas de la Comunitat Valenciana, os informamos que DEL 5 AL 18 DE DICIEMBRE de 2023, se abre el período de presentación de candidaturas para las elecciones del 1 de febrero al Consejo de Centro
 
Quien quiera optar a ser consejero o consejera de centro, deberá rellenar el documento  (hay tres uno para PAS, otro para alumnado y otro para profesorado) y entregar en el plazo establecido en la ventanilla de la Secretaría de la EASD València la presentación de su candidatura. Finalizado el plazo, la secretaría de la EASD València, se pondrá en contacto los candidatos y candidatas para indicarles instrucciones específicas referentes a su candidatura. 
 
El día 20 de diciembre publicaremos la lista provisional de candidaturas a los sectores interesados y se abrirá un período de reclamaciones. Se publicarán las candidaturas definitivas el 15 de enero. Publicaremos también instrucciones para la votación telemática y anticipada con sobre cerrado.
 
Simplemente animar a la participación activa como candidatos y candidatas. Si tenéis cualquier duda o pregunta, por favor, contactad con secretaria@easdvalencia.com
 
siguiendo instrucciones de la Directora del ISEACV, ponemos en conocimiento de la toda la comunidad educativa del centro, las instrucciones para el desarrollo de las próximas elecciones al Consejo de Centro de la EASD València que se celebrarán el próximo 1 de febrero de 2024. A continuación un pequeño resumen de las actuaciones y el calendario.
 
1º 29 de noviembre. Sorteo de la composición de la Junta Electoral que se constituirá el próximo 4 de diciembre. Nos pondremos en contacto con los «agraciados/as» en las próximas horas.
 
2º La Junta Electoral abre el plazo de admisión de candidaturas. Este plazo debe fijarse entre el 5 de diciembre y 18 de diciembre. Se puede utilizar toda esta franja temporal para ello. 
 
3º 20 de diciembre. Publicación lista provisional de candidaturas y apertura de período de reclamaciones hasta el 9 de enero.
 
4º 15 de enero publicación de candidaturas definitivas
 
5º Se abre un plazo para entregar voto en sobre cerrado (profesorado, PAS y alumnado), así como voto a través de correo corporativo (alumnado), hasta el 26 de enero. Sobre este nuevo sistema de voto arbitrado por el ISEACV, se enviarán instrucciones precisas en el mes de enero. En resumen: voto en sobre Alumnado, Profesorado y PAS. Voto mediante correo corporativo solo Alumnado. DEL 15 AL 26 DE ENERO. Estos votos se entregarán a la Junta Electoral cuando se consituya la mesa electoral.
 
6º ELECCIONES el 1 de febrero de 2024. Mediante urna tradicional. Habrán tres urnas, una para profesorado, otra para alumnado y otra para PAS. 
 
El Consejo de Centro de la EASD València se renovará de forma completa el 1 de febrero de 2024. Se elgirán los siguientes consejeros:
 
4 Representantes del profesorado 
 
4 Representantes del alumando
 
1 Representante de Persona de Administración y Servicios
 
El Consejo de Centro de la EASD València, además, está compuesto por la directora y el secretario (con voz y sin voto).
 
Según el Artículo el Artículo 127 de la Ley Orgánica 3/2020, de 29 de diciembre, por la que se modifica la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación. El Consejo de Centro tendrá las siguientes competencias:

a) Aprobar y evaluar los proyectos y las normas a los que se refiere el capítulo II del título V de la presente Ley https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2020-17264 .

b) Aprobar y evaluar la programación general anual del centro, sin perjuicio de las competencias del Claustro del profesorado en relación con la planificación y organización docente.

c) Conocer las candidaturas a la dirección y los proyectos de dirección presentados por los candidatos.

d) Participar en la selección del director o directora del centro en los términos que la presente Ley establece. Ser informado del nombramiento y cese de los demás miembros del equipo directivo. En su caso, previo acuerdo de sus miembros, adoptado por mayoría de dos tercios, proponer la revocación del nombramiento del director o directora.

e) Decidir sobre la admisión del alumnado con sujeción a lo establecido en esta Ley y disposiciones que la desarrollen.

f) Impulsar la adopción y seguimiento de medidas educativas que fomenten el reconocimiento y protección de los derechos de la juventud.

g) Proponer medidas e iniciativas que favorezcan los estilos de vida saludable, la convivencia en el centro, la igualdad efectiva de mujeres y hombres, la no discriminación, la prevención del acoso y de la violencia de género y la resolución pacífica de conflictos en todos los ámbitos de la vida personal, familiar y social.

h) Conocer las conductas contrarias a la convivencia y la aplicación de las medidas educativas, de mediación y correctoras velando por que se ajusten a la normativa vigente. Cuando las medidas correctoras adoptadas por el director o directora correspondan a conductas del alumnado que perjudiquen gravemente la convivencia del centro, el Consejo de Centro, a instancias del alumnado, podrá revisar la decisión adoptada y proponer, en su caso, las medidas oportunas.

i) Promover progresivamente la conservación y renovación de las instalaciones y equipo escolar para la mejora de la calidad y la sostenibilidad y aprobar la obtención de recursos complementarios de acuerdo con lo establecido en el artículo 122.3.

j) Fijar las directrices para la colaboración, con fines educativos y culturales, con las Administraciones locales y con otros centros, entidades y organismos.

k) Analizar y valorar el funcionamiento general del centro, la evolución del rendimiento escolar y los resultados de las evaluaciones internas y externas en las que participe el centro.

l) Elaborar propuestas e informes, a iniciativa propia o a petición de la Administración competente, sobre el funcionamiento del centro y la mejora de la calidad de la gestión, así como sobre aquellos otros aspectos relacionados con la calidad de la misma.

m) Aprobar el proyecto de presupuesto del centro.

n) Cualesquiera otras que le sean atribuidas por la Administración educativa.

 
Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on LinkedInPin on Pinterest