Premi Enrique Algarra

Projectes finals d’estudis d’escoles i universitats europees que recórreguen a la fotografia documental com a recurs expressiu. Inscripcions fins el 15 de gener de 2023.
Informació per a la inscripció

Proyectos finales de estudios de escuelas y universidades europeas que recurran a la fotografía documental como recurso expresivo. Inscripciones hasta el 15 de enero de 2023.
Información para la inscripción

Final projects from European schools and universities that use documentary photography as an expressive resource. Registration until January 15, 2023.
Registration information