RENUNCIA DE CONVOCATORIA (antes NP) del 2 a las 13:00 del 17 MAYO prorrogado hasta 13:00 horas del 22 mayo)

secretaria - Sin categoría — 26 abril 2024

TERMINI DE PRESENTACIÓ DE RENÚNCIA DEL 2 FINS LES 13:00 HORAS DEL 17 DE MAIG (prorrogado hasta las 13:00 horas el 22 de mayo)

Com ja es va informar mitjançant les instruccions publicades a partir d’este curs 2023/24, l’antic NP, ara serà RENÚNCIA DE CONVOCATÒRIA. Teniu el document a emplenar en la vostra intranet d’alumnat. Podeu demanar renúncia de convocatòria de les assignatures del SEGON SEMESTRE per a convocatòria ordinària i extraordinària.

La concessió de la RENÚNCIA DE CONVOCATÒRIA, vindrà determinada per criteris objectius esdevinguts després de la data de matrícula i per a demostrar-los s’exigix prova documental (justificants i/o informes mèdics i altres certificats que documenten la situació al·legada). En la vostra intranet d’alumnat teniu el document de petició. Es pot demanar RENÚNCIA per a la convocatòria ordinària i extraordinària. Per a presentar-ho heu de seguir les següents instruccions i presentar els següents documents:

1r DOCUMENT DE PETICIÓ DE RENÚNCIA EMPLENAT DE MANERA CORRECTA (està en la intranet d’alumnat)

2n ENVIAMENT DE DOCUMENT DE PETICIÓ I DOCUMENTACIÓ ACREDITATIVA DE LA SITUACIÓ PLANTEJADA PER A JUSTIFICAR LA PETICIÓ A adminonline@easdvalencia.com AMB L’ASSUMPTE «RENUNCIA» (un altre assumpte no s’atendrà)

IMPORTANT: NOMÉS ES TRAMITARAN LES PETICIONS QUE COMPLISQUEN ESTES SENZILLES INSTRUCCIONS. SECRETARIA POT DEMANAR EN QUALSEVOL MOMENT DEL PROCEDIMENT I AMB POSTERIORITAT A ESTE, ELS ORIGINALS DELS DOCUMENTS PRESENTATS PER A COMPROVAR LA SEUA VERACITAT.

La resposta a la petició la realitzarà secretaria a través de correu corporatiu

En el propi document disponible en la vostra intranet hi ha algunes instruccions més.

TERMINI DE PRESENTACIÓ DE RENÚNCIA DEL 2 FINS LES 13:00 HORAS DEL 17 DE MAIG

PLAZO DE PRESENTACIÓN DE RENUNCIA DEL 2 HASTA LAS 13:00 HORAS DEL 17 DE MAYO

Como ya se informó mediante las instrucciones publicadas a partir de este curso 2023/24, el antiguo NP, ahora será RENUNCIA DE CONVOCATORIA. Tenéis el documento a rellenar en vuestra intranet de alumnado. Podéis pedir renuncia de convocatoria de las asignaturas del SEGUNDO SEMESTRE para convocatoria ordinaria y extraordinaria. 

La concesión de la RENUNCIA DE CONVOCATORIA, vendrá determinada por criterios objetivos acontecidos después de la fecha de matrícula y para demostrarlos se exige prueba documental (justificantes y/o informes médicos y demás certificados que documenten la situación alegada). En vuestra intranet de alumnado tenéis el documento de petición. Se puede pedir RENUNCIA para la convocatoria ordinaria y extraordinaria. Para presentarlo debéis seguir las siguientes instrucciones y presentar los siguientes documentos:

1º DOCUMENTO DE PETICIÓN DE RENUNCIA RELLENADO DE FORMA CORRECTA (está en la intranet de alumnado)

2º ENVÍO DE DOCUMENTO DE PETICIÓN Y DOCUMENTACIÓN ACREDITATIVA DE LA SITUACIÓN PLANTEADA PARA JUSTIFICAR LA PETICIÓN A adminonline@easdvalencia.com CON EL ASUNTO «RENUNCIA» (otro asunto no se atenderá)

IMPORTANTE: SÓLO SE TRAMITARÁN LAS PETICIONES QUE CUMPLAN ESTAS SENCILLAS INSTRUCCIONES. SECRETARÍA PUEDE PEDIR EN CUALQUIER MOMENTO DEL PROCEDIMIENTO Y CON POSTERIORIDAD AL MISMO, LOS ORIGINALES DE LOS DOCUMENTOS PRESENTADOS PARA COMPROBAR SU VERACIDAD. 

La respuesta a la petición la realizará secretaría a través de correo corporativo

En el propio documento disponible en vuestra intranet hay algunas instrucciones más.

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on LinkedInPin on Pinterest