TAQUILLAS 2023/24

Alumnado - secretaria — 23 septiembre 2023

TAQUILLAS VELLUTERS Y VIVERS AGOTADAS

Las taquillas que no se renueven antes del 31 de octubre, saldrán de nuevo para poder ser alquiladas. Si se liberan estas taquillas, se podrán reclamar a partir del 20 de noviembre.

A partir del 2 d’octubre

ALUMNAT DE NOU ACCÉS

Si necessites una taquilla en la seu Velluters o Vivers, has de seguir el següent procediment

1r Acudir amb el teu DNI a la finestreta de la Secretaria de l’EASD València de 9 a 13, de dilluns a divendres a partir del 2 d’octubre

2n Entregar una fiança de 20 euros (que serà retornada quan acabes dins de 4 anys o quan estimes convenient abandonar la taquilla i entregar la clau).

3r Entregar emplenada aquesta sol·licitud , en paper.

ALUMNAT MATRICULAT EN 2019 O ABANS (si el teu número d’expedient finalitza en 19 o menys)

Si tens taquilla i et vas matricular en 2019 o abans, el teu contracte ha vençut. Per tant, si vols continuar gaudint de la taquilla:

1r Acudeix amb el teu DNI o carnet del centre a la finestreta de la Secretaria de l’EASD València de 9 a 13, de dilluns a divendres a partir del 2 d’octubre, fins a 31 d’octubre (no fa falta que entregues la fiança de nou).

ATENCIÓ: EN CAS DE NO RENOVAR, EL 31 D’OCTUBRE, S’ENTENDRÀ ABANDONADA LA TAQUILLA I ES PROCEDIRÀ A LA SEUA OBERTURA, BUIDATGE I CANVI DE PANY. EN AQUEST CAS S’UTILITZARÀ LA FIANÇA DE 20 EUROS PER Al CANVI DE PANY, PERDENT EN AQUEST MOMENT LA FIANÇA DEPOSITADA Y L’US DE LA TAQUILLA.

A partir del 2 de octubre

ALUMNADO DE NUEVO ACCESO

Si necesitas una taquilla en la sede Velluters o Vivers, debes seguir el siguiente procedimiento

1º Acudir con tu DNI a la ventanilla de la Secretaría de la EASD València de 9 a 13, de lunes a viernes a partir del 2 de octubre

2º Entregar una fianza de 20 euros (que será devuelta cuando termines dentro de 4 años o cuando estimes conveniente abandonar la taquilla y entregar la llave).

3º Entregar rellenada esta solicitud, en papel

ALUMNADO MATRICULADO EN 2019 O ANTES (si tu número final de expediente es 19 o menos)

Si tienes taquilla y te matriculaste en 2019 o antes , tu contrato ha vencido. Por tanto si quieres seguir disfrutando de la taquilla:

1º Acude con tu DNI o carnet del centro a la ventanilla de la Secretaría de la EASD València de 9 a 13, de lunes a viernes a partir del 2 de octubre,  hasta 31 de OCTUBRE   (no hace falta que entregues la fianza de nuevo).

ATENCIÓN: EN CASO DE NO RENOVAR, EL 31 DE OCTUBRE, SE ENTENDERÁ ABANDONADA LA TAQUILLA Y SE PROCEDERÁ A SU APERTURA, VACIADO Y CAMBIO DE CERRADURA. EN ESTE CASO SE UTILIZARÁ LA FIANZA DE 20 EUROS PARA EL CAMBIO DE CERRADURA, PERDIENDO EN ESTE MOMENTO LA FIANZA DEPOSITADA Y EL USO DE LA TAQUILLA

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on LinkedInPin on Pinterest