TAQUILLES VELLUTERS 2020/21

Alumnado — 21 octubre 2020

A partir del 26 d’octubre

ALUMNAT DE NOU ACCÉS

Si necessites una taquilla en la seu Velluters, has de seguir el següent procediment

1r Acudir amb el teu DNI a l’Administració de l’EASD València de 9 a 13, de dilluns a divendres a partir del 26 d’octubre

2n Entregar una fiança de 20 euros (que serà retornada quan acabes dins de 4 anys o quan estimes convenient abandonar la taquilla i entregar la clau).

3r Entregar emplenada aquesta sol·licitud

ALUMNAT MATRICULAT EN 2016

Si tens taquilla i et vas matricular en 2016, el teu contracte ha vençut. Per tant, si vols continuar gaudint de la taquilla:

1r Acudir amb el teu DNI o carnet del centre a l’Administració de l’EASD València de 9 a 13, de dilluns a divendres a partir del 26 d’octubre, fins a 20 de novembre (no fa falta que entregues la fiança de nou).

ATENCIÓ: EN CAS DE NO RENOVAR, EL 20 DE NOVEMBRE, S’ENTENDRÀ ABANDONADA LA TAQUILLA I ES PROCEDIRÀ A LA SEUA OBERTURA, BUIDATGE I CANVI DE PANY. EN AQUEST CAS S’UTILITZARÀ LA FIANÇA DE 20 EUROS PER Al CANVI DE PANY, PERDENT EN AQUEST MOMENT LA FIANÇA DEPOSITADA

A partir del 26 de octubre

ALUMNADO DE NUEVO ACCESO

Si necesitas una taquilla en la sede Velluters, debes seguir el siguiente procedimiento

1º Acudir con tu DNI a la Administración de la EASD València de 9 a 13, de lunes a viernes a partir del 26 de octubre

2º Entregar una fianza de 20 euros (que será devuelta cuando termines dentro de 4 años o cuando estimes conveniente abandonar la taquilla y entregar la llave).

3º Entregar rellenada esta solicitud 

ALUMNADO MATRICULADO EN 2016 O ANTES

Si tienes taquilla y te matriculaste en 2016, tu contrato ha vencido. Por tanto si quieres seguir disfrutando de la taquilla:

1º Acudir con tu DNI o carnet del centro a la Administración de la EASD València de 9 a 13, de lunes a viernes a partir del 26 de octubre,  hasta 20 de noviembre   (no hace falta que entregues la fianza de nuevo).

ATENCIÓN: EN CASO DE NO RENOVAR, EL 20 DE NOVIEMBRE, SE ENTENDERÁ ABANDONADA LA TAQUILLA Y SE PROCEDERÁ A SU APERTURA, VACIADO Y CAMBIO DE CERRADURA. EN ESTE CASO SE UTILIZARÁ LA FIANZA DE 20 EUROS PARA EL CAMBIO DE CERRADURA, PERDIENDO EN ESTE MOMENTO LA FIANZA DEPOSITADA

 

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on LinkedInPin on Pinterest