Premi Enrique Algarra, Informació per a la inscripció

home

Premi Enrique Algarra de fotografia documental per a alumnat d’escoles i universitats europees.

Informació per a la inscripció

El premi Enrique Algarra de Fotografia Documental naix en 2018 en ocasió del festival de fotoperiodisme Photon, i des de 2019 s’organitza i promou des de l’Escola Superior de Disseny de València.

Va dirigit a l’alumnat diplomat d’escoles i universitats europees que hagen recorregut, o recórreguen, a la fotografia documental com a mitjà d’expressió en el seu projecte final per a l’obtenció del Títol.

El patrocini del premi és a càrrec d’Enrique Algarra, fotògraf i exprofesor de l’Escola Superior de Disseny de València.

Requisits de participació

Va dirigit a l’alumnat diplomat d’escoles i universitats europees que hagen recorregut, o recórreguen, a la fotografia documental com a mitjà d’expressió principal en el seu projecte final per a l’obtenció del Títol de nivell I o II de MECES, sota la denominació de projecte final de carrera, Treball Fi de Grau, Projecte Integrat…, així com projectes realitzats en estudis no reglats amb una duració mínima de dos anys, tots ells presentats en els cursos acadèmics 2020/2021 i 2021/2022.

Inscripció i presentació de projectes

La inscripció i presentació dels projectes es realitzarà en format digital a través d’aquest formulari. Els projectes presentats seran una còpia en format pdf del projecte final aprovat a l’escola o universitat on està o ha estat matriculat. Els textos podran estar en les llengües oficials de la Comunitat Valenciana –castellà, valencià– o en anglés. La inscripció es podrà realitzar des de juny de 2022 fins al 15 de gener de 2023.

Jurat, selecció de finalistes i elecció del guanyador

Estarà compost per Enrique Algarra i professorat de l’equip docent de l’Escola Superior de Disseny de València. S’encarregaran de la supervisió dels treballs finals presentats, la selecció de finalistes i decidiran quin treball és mereixedor del premi.

Premi

El premi consistirà en una quantia econòmica de 1.500 € bruts, una càmera fotogràfica donada per Cànon i Fotopro i la reproducció de les fotografies per part de l’Estudi Fotogràfic Paco Mora de la ciutat de València. L’Escola Superior de Disseny de València assumirà la publicació del projecte guanyador amb els mitjans de què disposa i s’encarregarà de la difusió del mateix a través de la seua pàgina web, xarxes socials i resta de recursos digitals.

El premi podrà quedar desert si els treballs presentats no reuneixen, segons el parer del jurat seleccionador, el nivell exigible.

Captació de la imatge. Cessió de drets d’imatge, edició, reproducció i difusió

Els participants seleccionats accepten la captació de la seua imatge i la reproducció d’aquesta, juntament amb el seu nom i cognoms, i indicació del premi obtingut a través de publicacions, digitals o impreses en qualsevol suport, editades per l’Escola Superior de Disseny de València, amb finalitats informatius i promocionals del premi.

Els participants accepten, respecte de les fotografies que conformen el projecte presentat al certamen, la comunicació pública a través d’internet o impresa, en qualsevol suport, mitjançant publicacions editades per l’Escola Superior de Disseny de València; la transmissió telemàtica o per qualsevol altre mitjà; l’emmagatzematge en un centre servidor, amb finalitats informatius i promocionals del premi.

Els participants es comprometen i declaren, sota la seua exclusiva responsabilitat, que són els autors de les fotografies documentals presentades i que disposen dels drets d’explotació amb l’abast necessari per a cedir-los a l’Escola Superior de Disseny de València per als fins avantdits i que cas de no ser-ho, disposen igualment dels drets d’explotació amb l’abast necessari per a cedir-los a l’Escola Superior de Disseny de València per als fins avantdits.

Presentació de documents

Els participants es comprometen a emplenar tots els documents digitals que s’especifiquen en l’annex.

 • Formulari d’inscripció.
 • Declaració jurada d’autoria i de titularitat de drets d’explotació.
 • Declaració responsable sobre les imatges subministrades i el seu contingut, així com sobre les possibles reclamacions derivades de la seua divulgació.
 • Justificant acadèmic d’obtenció de l’apte en el projecte presentat al certamen.
 • Document PDF del projecte que tindrà un màxim de 20 pàgines. El contingut del document estarà compost per: Portada, Abstract (de 100 paraules) i les Fotografies del projecte, distribuïdes amb una fotografia per pàgina. La grandària del PDF no pot sobrepassar els 50Mb.
 • El Abstract (100 paraules de màxim) ha d’incloure els següents aspectes:
  • Plantejament del problema (Propòsit).
  • Mètodes (Procediment/Enfocament).
  • Resultats (Descobriment/Solucions).
  • Conclusions (Implicació/Aportació).

Formulari d’inscripció

Avís legal

La participació en el premi pressuposa l’acceptació de les seues bases. El Premi Enrique Algarra de Fotografia Documental es reserva el dret de rebutjar aquelles sol·licituds que no complisquen els requisits i condicions especificats en la present convocatòria.

València, juny de 2022.