INSTRUCCIONES BECA MINISTERIO 2020/21. PLAZOS

Alumnado — 19 noviembre 2020

PLAZO PARA COMUNICAR A ADMINISTRACIÓN LA CONCESIÓN O NO DE LA BECA: 15 DÍAS HÁBILES DESDE LA NOTIFICACIÓN

TERMINI PER A COMUNICAR A ADMINISTRACIÓ LA CONCESSIÓ O NO DE LA BECA: 15 DIES HÀBILS DES DE LA NOTIFICACIÓ

Les beques les tramita la Direcció Territorial d’Educació (Unitat de Beques) i les concedeix o no el Ministeri d’Educació, l’EASD València només intervé per a comunicar els alumnes que l’han demanada. Tenim la mateixa informació que vosaltres sobre les beques. Dit això us enviem les instruccions i el que heu de fer respecte a l’EASD València i les beques:

SI S’UTILITZA ADMINONLINE, ÉS OBLIGATORI LLEGIR ABANS LES INSTRUCCIONS, NO S’ATENDRÀ CAP ENVIAMENT SI NO ES COMPLEIXEN I S’ENTENDRÀ COM NO ENVIAT I PER TANT, NO HAUREU COMPLIT EL TRÀMIT. FINS QUE  ADMINONLINE NO RESPON «REBUT», NO S’HA ENTREGAT RES

CAS 1, ME LA CONCEDEIXEN: Heu d’enviar amb el vostre correu corporatiu la resolució en PDF adjunt a adminonline de l’EASD València com a màxim 15 dies després de la concesió. INSTRUCCIONS LLEGIR ABANS D’ENVIAR.

CAS 2, NO ME LA CONCEDEIXEN: Heu d’enviar amb el vostre correu corporatiu la resolució en PDF adjunt a adminonline de l’EASD València com a màxim 15 dies després de la concesió. Llavors us activaran les taxes en la vostra intranet perquè pugueu pagar-les, recorda: quan es demana beca es desactiva la posiblitat de pagament ajornat. INSTRUCCIONS LLEGIR ABANS D’ENVIAR. ATENCIÓ, no comunicar la no concessió de la beca, comporta l’anul·lació automàtica de la matrícula una vegada es reben els llistats d’alumnes  becades. Sense avisar.

CAS 3, NO ME LA CONCEDEIXEN PERÒ RECORRERÉ: AQUEST TRÀMIT NO ES POT REALITZAR ONLINE. Heu de porta la resolució impresa a l’Administració de l’EASD València, a més engrapat una còpia del recurs (EL RECURS ES FA EN UNITAT DE BEQUES DE LA DIRECCIÓ TERRITORIAL). Quan resolguen el recurs, tant si és positiu com a negatiu heu de portar-ho imprés a Administració. Si recorreu i no diuen res, per l’experiència d’altres anys, significa silenci negatiu (és a dir que no), llavors ens ho comunicaran a nosaltres i nosaltres us avisarem perquè pagueu les taxes) .

CAS 4 HE DEMANAT BECA I NO M’HAN DIT NI QUE SÍ NI QUE NO ( Moment actual per a tots i totes) Simplement esperar i estar atent i atenta a la resolució per a complir en el termini establit en les instruccions que us hem donat.

Per a evitar anul·lacions de matrícula, estigueu atents i atentes als terminis (15 DIES HÀBILS DES DE LA DATA DE LA NOTIFICACIÓ), perquè una vegada responen les coses es precipiten. Gràcies

 

Las becas las tramita la Dirección Territorial de Educación (Unitat de Beques) y las concede o no el Ministerio de Educación, la EASD València sólo interviene para comunicar los alumnos que la han pedido. Tenemos la misma información que vosotros sobre las becas. Dicho ello os enviamos las instrucciones y lo que debéis hacer respecto a la EASD València y las becas:

 SI SE UTILIZA  ADMINONLINE, ES OBLIGATORIO LEER ANTES LAS INSTRUCCIONES, NO SE ATENDERÁ NINGÚN ENVÍO SI NO SE CUMPLEN Y SE ENTENDERÁ COMO NO ENVIADO Y, POR TANTO, NO HABRÉIS CUMPLIDO EL TRÁMITE. HASTA QUE ADMINONLINE NO RESPONDE «RECIBIDO», NO SE HA ENTREGADO NADA

CASO 1, ME LA CONCEDEN: Debéis enviar con vuestro correo corporativo en pdf adjunto, la resolución de la beca a adminonline, con el asunto BECA POSITIVA, como máximo 15 días después de la concesion. INSTRUCCIONES LEER ANTES DE ENVIAR.                                                                                                                                           

CASO 2, NO ME LA CONCEDEN: Debéis enviar con vuestro correo corporativo la resolución en pdf adjunto a adminonline como máximo 15 días después de la no concesión, con el asunto BECA NEGATIVA . Entonces os activarán las tasas en vuestra intranet para que podáis pagarlas, recuerda: cuando se pide beca se desactiva la posiblidad de pago aplazado. INSTRUCCIONES LEER ANTES DE ENVIAR.   ATENCIÓN, no comunicar la no concesión de la beca, conlleva la anulación automática de la matrícula una vez se reciban los listados de alumnos y alumnas becadas. Sin avisar.                                                                                                                                                           c

CASO 3, NO ME LA CONCEDEN PERO VOY A RECURRIR: ESTE TRÁMITE NO SE PUEDE HACER A TRAVÉS DE ADMINONLINE. Debéis lleva la resolución impresa a la Administración de la EASD València, además grapado una copia del recurso (EL RECURSO SE PRESENTA EN LA UNIDAD DE BECAS DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL). Cuando resuelvan el recurso, tanto si es positivo como negativo debéis llevarlo impreso a Administración. Si recurrís y no dicen nada, por la experiencia de otros años, significa silencio negativo (es decir que no), entonces nos lo comunicarán a nosotros y nosotros os avisaremos para que paguéis las tasas).                                                                                                                                                                                         

CASO 4 HE PEDIDO BECA Y NO ME HAN DICHO NI QUE SÍ NI QUE NO ( Momento actual para todos y todas) Simplemente esperar y estar atento y atenta a la resolución para cumplir en el plazo establecido las instrucciones que os hemos dado.                                                                                                                                                                                     

Para evitar anulaciones de matrícula, estad atentos y atentas a los plazos (15 DÍAS HÁBILES DESDE LA FECHA DE LA NOTIFICACIÓN), porque una vez responden las cosas se precipitan. Gracias

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on LinkedInPin on Pinterest